Privatlivspolitik

Oplysninger om min behandling af personoplysninger jeg indsamler om dig.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?

Bindevævs-Akademiet v. Katrine Wennerwald
Gammel Strandvej 22 c 1.th.
2990 Nivå

CVR: 25152573

Telefon: 22 36 25 46
kontakt@bindevaevsterapi.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger med følgende formål:
Som fysioterapeut er jeg forpligtet til at indhente dit cpr.nr. og fulde navn. Dette noterer jeg i din papirjournal, hvor dine besøg i klinikken registreres. Her registreres dine symptomer/ ønsker med behandling, samt  mine overvejelser og hvilken behandling du har modtaget, for at kunne give det bedste behandlingsforløb.
Derudover registrerer jeg dine kontaktoplysninger for at kunne yde service som påmindelse om vores aftale og aflysning i forbindelse med sygdom.
I forbindelse med et Rolf forløb tilbyder jeg dig at tage før og efter billeder, så vi sammen kan se, hvad der er sket med din kropsholdning i forløbet.

3. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af aftaler og tidsbestillinger, registrering af gennemførte behandlinger med henblik at fastlægge behandlingsforløb.

4. Kategorier af personoplysninger

Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige kategorier af personoplysninger:

1. Fulde navn, Cpr. nr., evt.adresse, telefon nr., evt. e-mailadresse, evt. SE nr. /CVR nr., firmaadresse, arbejdsområde, evt. civil status og børn. Evt. billeder af dig.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

2. Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelse over behandlingsforløb..

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Rådgivere og databehandlere.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Jeg vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

1. Dine kontaktoplysninger gemmes så længe det er dit ønske.

2. Din papirjournal med særlige personoplysninger opbevares ifølge loven forsvarligt i fem år efter dit sidste besøg, hvorefter den destrueres.

3. Før og efter billeder opbevares af mig særskilt – uden registrering af personoplysninger.

Så snart du efter forløbet har fået dem pr. mail sletter jeg dem på mine enheder.

Du kan til enhver tid vælge at få slettet billederne inden.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Der indhentes samtykke vedr. personfølsomme oplysninger og billeder.

Ifølge loven skal jeg gemme din journal i fem år efter dit sidste besøg. Du kan til enhver tid vælge at få slettet kontaktoplysninger og billeder. Dette gøres ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.